Stanovy

Stanovy Fan Klubu Handball Team Tatran Prešov

 

Článok 1. Základné ustanovenie.

Fan klub Handball Team Tatran Prešov je samostatný, ekonomicky a právne nezávislý subjekt, založený na podporu a propagáciu hádzanárskeho klubu Tatran Prešov a v zmysle zákona 83/1990 Zb. je dobrovoľným združením občanov.

Článok 2. Predmet činnosti.

Medzi jeho základné činnosti sa radí :

 • organizovanie účasti členov združenia na jednotlivých zápasoch na domácej pôde aj na ihriskách súperov,
 • podpora klubu na jednotlivých zápasoch, propagácia mena a výkonu mužstva a jednotlivých hráčov,
 • distribúcia reklamných predmetov propagujúca hádzanársky klub,
 • sprostredkovanie kontaktov hádzanárskeho mužstva s verejnosťou,
 • organizácia diskusných programov a iných propagačných akcií s jednotlivými hráčmi mužstva,
 • úzka spolupráca s hádzanárskym mužstvom pri zaisťovaní činnosti na podporu hádzanej a jej propagácie pre širšiu verejnosť,
 • vykonávanie činnosti pre získavanie a nábor členskej základne a poskytovanie možných zliav pre členskú základňu.

Článok 3. Zabezpečenie činnosti.

Fan Klub zabezpečuje plnenie svojho poslania :

 • prostredníctvom orgánov združenia, ako aj svojich individuálnych členov a v spolupráci s hádzanárskym klubom Tatran Prešov,
 • spoluprácou s inými občianskymi združeniami s podobnou činnosťou a to nielen na území republiky.

Článok 4. Členstvo.

Členstvo vo Fan klube je riadne a čestné. Riadnym členom sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá požiada o členstvo a súhlasí so stanovami Fan Klubu, ak zo stanov nevyplýva niečo iné. Dokladom o členstve je zaplatenie členského príspevku a vydanie členského preukazu. Príspevok je splatný do troch mesiacov od založenia združenia, v prípade vstupu nového člena do troch mesiacov od vzniku jeho členstva v združení.

Čestným členom Fan Klubu Handball Team Tatran Prešov sa môže stať občan SR, alebo cudzinec. Čestné členstvo odhlasuje členská schôdza, jej súhlas je jedinou podmienkou členstva.

Riadny člen Fan Klubu môže :

 • používať preukaz člena,
 • zúčastňovať sa členskej schôdze aj schôdze výboru,
 • predkladať návrhy, pripomienky a žiadosti,
 • žiadať od výboru správu o činnosti a účtovnú evidenciu,
 • má právo na informácie o činnosti združenia a podieľať sa na aktivitách združenia a na prípadné zľavy plynúce z členstva.

Čestný člen má vo Fan Klube rovnaké postavenie ako riadny člen, nemá však hlasovacie právo a právo byť volený do orgánov Fan Klubu, tieto práva príslušia výhradne riadnym členom.

Všetci členovia sú povinný:

 • dodržiavať stanovy Fan Klubu,
 • riadne platiť členské príspevky.

O členskom príspevku do Fan Klubu (ďalej iba združenie) rozhoduje členská schôdza.

Článok 5. Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú :

 • Výbor
 • Členská schôdza
 • Pokladník

Výbor
Výbor je volený výkonný orgán združenia. Je trojčlenný. Je volený na dobu dvoch rokov. Tvorí ho predseda, podpredseda a tajomník. Členovia výboru sú volení členskou schôdzou. Zasadá podľa potreby. Rozhodnutie je prijaté nadpolovičnou väčšinou svojich členov. Nespokojný člen výboru má právo sa odvolať k členskej schôdzi, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. Výbor jedná za združenie aj pred vznikom združenia registráciou na ministerstve vnútra. Výbor predovšetkým:

 • riadi činnosť združenia, prejednáva a zaujíma stanoviská ku všetkým podnetom, návrhom a žiadostiam a rozhoduje o všetkých otázkach združenia v súlade so stanovami,
 • navrhuje členskej schôdzi zmenu stanov a ďalej všetkých bodov, ktoré podľa stanov schvaľuje členská schôdza,
 • v prípade, že nastane situácia, kedy ktokoľvek z členov výboru nebude z rôznych dôvodov vykonávať svoju činnosť v združení dlhšie než 3 mesiace, zvolia zostávajúci členovia výboru do konania členskej schôdze zástupcu, ktorý má práva a povinnosti člena výboru a súčasne pozastavia výkon práv a povinností absentujúceho člena výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo podpredsedu. Na najbližšej členskej schôdzi rozhodnú členovia o potvrdení voľby doterajšieho člena výboru, alebo zvolia nového,
 • členovia výboru sú zbavení svojej funkcie vo výbore členskou schôdzou.

K schváleniu uznesenia o vyslovení nedôvery členom združenia, alebo členom výboru je treba dvojtretinovej väčšiny prítomných členov. Tej istej väčšiny je treba k zmene stanov.

 • tajomník vedie evidenciu členov, zápisnice z členských schôdzí a ostatné písomnosti. Počas neprítomnosti predsedu a podpredsedu vystupuje ako zástupca združenia a vlastní pečiatku.
 • kontroluje narábanie s prostriedkami združenia a je zodpovedný za finančné hospodárenie združenia,
 • výbor vykonáva aj iné činnosti, ktoré sú obvyklé, alebo ku ktorým má splnomocnenie od členskej schôdze. Splnomocnenie je ústne, ak členská schôdza neurčí niečo iné.

Knihu účtov ako aj všetkých finančných operácií vedie pokladník.

Členská schôdza
Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Je zvolávaná podľa potreby najmenej raz za rok, najneskôr však do dvoch rokov od konania poslednej členskej schôdze a to na základe písomných pozvánok doručených aspoň 5 dní pred konaním členskej schôdze. Členská schôdza môže rozhodnúť o inom spôsobe upovedomovania svojich členov, o konaní členskej schôdze alebo o stanovení pevného termínu pre konanie členskej schôdze. Toto rozhodnutie nie je dôvodom pre zmenu stanov. Členská schôdza je zvolávaná na podnet výboru, alebo na žiadosť zaslanú výboru a podpísanú aspoň jednou pätinou riadnych členov.

Členská schôdza združenia:

 • rozhoduje o zmene stanov na návrh výboru, alebo ktoréhokoľvek riadneho člena združenia,
 • schvaľuje jednací poriadok schôdze,
 • volí výbor združenia a rozhoduje o zbavení funkcie členov výboru,
 • dáva súhlas k prijatiu nových členov (toto právo prísluší aj predsedovi združenia) a rozhoduje o vylúčení členov zo združenia (ide o výhradné právo členskej schôdze, ktoré nemôže byť zmenené, alebo prenesené na iný orgán akýmkoľvek rozhodnutím členskej schôdze, alebo výboru v budúcnosti), - rozhoduje o odvolaní člena výboru, nespokojného z rozhodnutím výboru.

Členská schôdza je uznášaniaschopná pri účasti aspoň jednej pätiny členov, ktorí majú hlasovacie právo.

Článok 6. Jednanie za združenie.

Za združenie je oprávnený samostatne jednať predseda, podpredseda. Predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok, podpisujú sa tak, že k názvu združenia pripoja svoj podpis.

Článok 7. Zásady hospodárenia.

Združenie musí získané prostriedky použiť v súlade z cieľom združenia. Združenie je povinné hospodáriť čo najefektívnejšie a najúčelnejšie. Hospodárenie prevádzajú jeho orgány.

Združenie získava svoje prostriedky hlavne:

 • z príspevkov členov,
 • z darov,
 • zo sponzorských príspevkov.

Článok 8. Sídlo združenia.

Sídlom združenia je táto adresa :

Handball Aréna Tatran Prešov
Baštová 1.
Prešov
PSČ: 080 01

Článok 9. Zánik združenia.

Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze, k uzneseniu ktorého je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov združenia, alebo ak sa členská schôdza nezvolala viac než 2 roky od konania poslednej členskej schôdze, alebo tá napriek zvolaniu nebola v tej istej lehote uznášaniaschopná.

Článok 10. Ostatné ustanovenia.

Každý člen združenia môže zo združenia vystúpiť, členstvo v združení je dobrovoľné. Člen združenia môže byť vylúčený zo združenia v prípade, že neplní svoje povinnosti vyplývajúce pre neho zo stanov a ďalej v prípade ak sa dopustí výtržnosti, alebo iného zavrhnutia hodného jednania alebo chovania pri akciách organizovaných združením. Návrh na odvolanie člena združenia dáva výbor z vlastného podnetu, alebo na návrh aspoň piatich členov združenia členskej schôdze, ktorá rozhoduje o vylúčení.

V prípade vystúpenia alebo vylúčenia nemá člen nárok na vrátenie príspevku. Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. zákonov o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Dnes je: Štvrtok 23.01.2020
Meniny má: Miloš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predpredaj

PREDAJ PERMANENTIEK


Kontakt na predajcu:

Ing. Marián Estočko
(FARMAKOL, ul. Hollého 3)
tel. +421 51 7724 673

Čas predpredaja: 
08.00 - 16.00 hod.