Best of 60 minutes: Ilya Ryabov (Spartak vs Tatran Presov)